TM HYZMAT
Timeline

Hasaplar

TM HYZMAT
TM FILMS
Footbal News
TM MUSIC
World Facts
Smile


21.03.2019

Football News

"Türkmenistan" toparyň täze tälimçisi Ante Mişe


Teswirler: 13
Okaldy: 313
24

21.03.2019

TM MUSIC

Azat Dönmez ft Myahri - Dag göwheri (täze aýdym)


Teswirler: 19
Okaldy: 795
31

21.03.2019

Football News

"Germaniýa" we "Serbiýa" toparlary dostlyk duşuşygyny geçirdiler


Teswirler: 2
Okaldy: 109
10

21.03.2019

Football News

"Barselona" De Ligta üçin "Aýaks" toparyna 60 mln ýewro hödürledi


Teswirler: 1
Okaldy: 113
8

15.03.2019

Football News

11 ýylda ilkinji gezek LÇ 1/4 finalynda "Bawariýa" we "Real" toparlary ýok


Teswirler: 4
Okaldy: 157
19

15.03.2019

Football News

"Zenit" topary "Barselona" topary bilen dostluk oýny gurnamakçy


Teswirler: 1
Okaldy: 111
16

15.03.2019

Football News

"Real" topary Hamesi satlyga çykarar, eger "Bawariýa" ony satyn almasa


Teswirler: 0
Okaldy: 156
19

15.03.2019

Football News

Liga Ýewropa 1/8 final


Teswirler: 0
Okaldy: 78
14

15.03.2019

Football News

Liga ýewropanyň 1/4 finalda oýnajak toparlar belli boldy


Teswirler: 1
Okaldy: 92
11

14.03.2019

Football News

"Bawariýa" vs "Liwerpul" we "Barselona" vs "Lion" netijeler nähili boldy?


Teswirler: 2
Okaldy: 172
13

14.03.2019

Football News

Argentinslar Messa guwanýar, emma Ronaldo "ZWER"


Teswirler: 13
Okaldy: 208
10

14.03.2019

Football News

Messi 11 sezonyň ähli turlarynda 35+ goldan salyp gelýär


Teswirler: 4
Okaldy: 100
25

14.03.2019

Football News

Bernardu "Man Siti" topary bilen kontrakty 2025-nji ýyla çenli uzaltdy


Teswirler: 0
Okaldy: 36
3

14.03.2019

Football News

Amerika Kubogy 2020 Argentina we Kolumbiýada geçiriler


Teswirler: 0
Okaldy: 147
7

12.03.2019

Football News

Ýakynda geçiriljek jogap oýunlarda UEFA sudýalary belli etdi


Teswirler: 0
Okaldy: 65
4

12.03.2019

Football News

"Tottenhem" Kýeza üçin 70 million funt tölemek maksadyna geldi


Teswirler: 0
Okaldy: 48
-2

12.03.2019

Football News

Gwardiola "Mançester Siti" toparynyň treneri hökmünde 2023-ýyla çenli galmak isleýär


Teswirler: 0
Okaldy: 47
15

12.03.2019

Football News

Ronaldo "Atletiko" bilen boljak duşuşykdan öňürti öz janköýerlerine...


Teswirler: 9
Okaldy: 209
15

12.03.2019

Football News

Zidan "Real" toparynda baş trener bolup gaýdyp geler


Teswirler: 3
Okaldy: 81
14

11.03.2019

Football News

Sudýa "Real"-a Serhi Gwardiola tarapyndan salynan 2 goly ret etdi


Teswirler: 0
Okaldy: 140
3

11.03.2019

Football News

"Roma" - "Empoli" duşuşygy şu gün agşam geçiriler


Teswirler: 0
Okaldy: 32
0

11.03.2019

Football News

Benzema "Real" üçin 33 gol salyp La Liga-da 3-nji oruna mynasyp boldy


Teswirler: 2
Okaldy: 50
6

11.03.2019

Football News

Sarabiýa gol boýunça La Ligada şahsy rekordyny urdy


Teswirler: 0
Okaldy: 37
-3

11.03.2019

TM FILMS

"Ýaşyl Kitap" kinofilmy Oskara mynasyp boldy


Teswirler: 0
Okaldy: 178
11

11.03.2019

World Facts

Britan alymy Stiwen Hoking aradan çykdy


Teswirler: 5
Okaldy: 94
0

11.03.2019

World Facts

Jekman we Sýuart rekord Ginnes kitabyna girdiler


Teswirler: 1
Okaldy: 161
8

11.03.2019

World Facts

SSSR halk artisti Wladimir Utuş aradan çykdy


Teswirler: 2
Okaldy: 68
0

11.03.2019

TM FILMS

Şerlok Holms 3 süýşürdiler


Teswirler: 0
Okaldy: 161
13

07.03.2019

SMILE

Dünyäñ hezilini kim göryä?!
Degişme


Teswirler: 15
Okaldy: 434
0

07.03.2019

SMILE

Men bu ýerli däl-ä!
Degişme


Teswirler: 4
Okaldy: 212
0

01.03.2019

TM FILMS

Täze Наркокурьер - kinofilmy üstünlikli tamamlandy


Teswirler: 0
Okaldy: 126
2

27.02.2019

SMILE

Ýagşy barada näme bilýäňiz?


Teswirler: 19
Okaldy: 549
10

25.02.2019

TM MUSIC

Premýera: Azat Dönmez - Çal gitara


Teswirler: 0
Okaldy: 220
1

23.02.2019

TM FILMS

TM HYZMAT-daky Iň gowy kino premýeralary öýüňe sargap bilersiňiz


Teswirler: 2
Okaldy: 154
6

23.02.2019

World Facts

Reňkini üýtgedýän ulag


Teswirler: 0
Okaldy: 186
0

17.02.2019

TM HYZMAT

Döwletjan Ýagşymuradow ACA liganyň ilkinji türkmen çempiony boldy

Teswirler: 28
Görüldi: 346
0

17.02.2019

TM MUSIC

Premýera: Егор Крид - Время не пришло


Teswirler: 4
Okaldy: 150
25

13.02.2019

TM FILMS

Kino Premýera: Алита: Боевой ангел


Teswirler: 1
Okaldy: 143
11

13.02.2019

TM MUSIC

Türkmen aýdymçylaryň terjimehallary goşuldy


Teswirler: 10
Okaldy: 347
12

14.02.2019

Ashgabat Restoran

День святого валентина


Teswirler: 0
Okaldy: 58
12

12.02.2019

Ashgabat Restoran

Гасан Мамедов konsert


Teswirler: 0
Okaldy: 69
-2

10.02.2019

World Facts

Bu erkek adam 100 metr aralygy ofis oturgyjynda geçdi


Teswirler: 0
Okaldy: 87
10

10.02.2019

World Facts

Oglanyň ilkinji 40 ýyly kyn diýlip dogry aýdylýar eken. Bu erkek adam Betmen-yň iň uly kolleksiýasyny çöpledi


Teswirler: 3
Okaldy: 72
9

10.02.2019

World Facts

Bu aýal 8.026 sany mahmal aýylary çöpledi


Teswirler: 3
Okaldy: 54
9

10.02.2019

World Facts

Iň uzyn guýrukly pişik


Teswirler: 2
Okaldy: 78
8

10.02.2019

World Facts

Iň uly güjük


Teswirler: 0
Okaldy: 72
11

10.02.2019

World Facts

Iň uzyn kirpik


Teswirler: 10
Okaldy: 113
6

10.02.2019

SMILE

- Indi bize jaň etme, myhmançylygada gelme.
- Näme üçin?
- Sebäbi düýn bizden gideniňden soň, altyn ýüzgim bilen bilezigim ýitdi. Biz olary tapdyk, goýan ýerimi unudypdyryn. Şonda-da sen hakda erbet ýatlama galdy.


Teswirler: 3
Okaldy: 96
14

10.02.2019

SMILE

Men seni nädip tanaryn?
- Men gara balakly bolaryn, boýum takmynan 165 sm, agramym 56 kg.
- Bolýar, meniňem elimde lineýka bilen terezi bolar.


Teswirler: 0
Okaldy: 75
8

10.02.2019

SMILE

Sapakda mel gutaranda, "men mel getirjek" diýip sapakdan 10 minut gaçyp bilsemem begenýän.
©Maral mugallym, 32 ýaş.


Teswirler: 0
Okaldy: 73
11

10.02.2019

SMILE

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.


Teswirler: 0
Okaldy: 50
15

10.02.2019

SMILE

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.


Teswirler: 0
Okaldy: 111
8

10.02.2019

SMILE

Türkmen obalarynyň mekdepleriniň birinde:
- Myradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr ikilik. Hojamyradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr, saňa-da ikilik. Şammyýew?
- Näme?
- Do you speak English?
- Yes, I do! You wanted to tell me something?
- NÄME?


Teswirler: 1
Okaldy: 123
14

10.02.2019

SMILE

Işden öýe gaýdyp barýaryn, birnäçe çagalar dyzynda otyryp gülüşýärler we her tarapa ylgap gaçyp gitdiler. Men bular näme etdikä diýip gyzyklanyp bardym... Nireden bileýin men boka petarda salyp gaçanlaryny.


Teswirler: 2
Okaldy: 54
8

10.02.2019

SMILE

Iş gözleýän! Çagalar bagynda çaga bolup işläsim gelýär. Orta grupba we mekdebe taýýarlyk grupbalara bolan teklipleriňize garaşýan. Iň kiçi grupbany hödürlemäň! Özümden hödürleýärin: aglaman naharymy iýerin, tihy çasda süýji ukuda ýataryn. Oýunjaklaram özümiňkileri getirip bilerin!


Teswirler: 1
Okaldy: 111
6

10.02.2019

TM MUSIC

Resul Rustem Muhammedowlar


Teswirler: 3
Okaldy: 96
2

10.02.2019

TM MUSIC

Емин


Teswirler: 1
Okaldy: 76
12

10.02.2019

TM MUSIC

Егор Крид


Teswirler: 4
Okaldy: 129
13

10.02.2019

TM MUSIC

Bahh Tee


Teswirler: 0
Okaldy: 90
2

10.02.2019

TM MUSIC

Jah Khalib


Teswirler: 2
Okaldy: 90
17

10.02.2019

TM MUSIC

Тимати


Teswirler: 6
Okaldy: 180
19

10.02.2019

TM FILMS

Аватар kinosynda


Teswirler: 5
Okaldy: 150
1

10.02.2019

TM FILMS

Крик kinosynda


Teswirler: 3
Okaldy: 158
9

10.02.2019

TM FILMS

Терминатор 2: Судный день kinosynda


Teswirler: 3
Okaldy: 154
8

10.02.2019

TM FILMS

Миллионер из трущоб kinosynda


Teswirler: 3
Okaldy: 141
3

10.02.2019

TM FILMS

Схватка kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 73
3

10.02.2019

TM FILMS

Мальчишник в Вегасе kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 81
5

09.02.2019

Gyzykly faktlar

A siz bilýäňizmi?


Teswirler: 4
Okaldy: 189
1

08.02.

Täze proýekt

Ýakynda TM HYZMAT RECORDS atly internet magazynyň açylmagyna garaşylýar


Teswirler: 0
Okaldy: 106
1

13.02.

Ashgabat Restoran

Firuza ft Arsi bilen şow konsert


Teswirler: 1
Okaldy: 69
3

08.02.

TM HYZMAT BILMELI

Annagurbanowdan täze goşgular goşuldy


Teswirler: 1
Okaldy: 142
7

10.02.

Ashgabat Restoran

Пустите детей на кухню


Teswirler: 0
Okaldy: 44
0
Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak