TM HYZMAT
Timeline

Hasaplar

TM HYZMAT
TM FILMS
TM MUSIC
World Facts
Smile

SMILE

Gülki - Adamyň durmuşyny uzaltýar! Ynanaňokmy? Menem, onda hemmamiz barlap göreliň!


07.03.2019

SMILE

Dünyäñ hezilini kim göryä?!
Degişme


Teswirler: 15
Okaldy: 434
0

07.03.2019

SMILE

Men bu ýerli däl-ä!
Degişme


Teswirler: 4
Okaldy: 212
0

27.02.2019

SMILE

Ýagşy barada näme bilýäňiz?


Teswirler: 19
Okaldy: 549
10

10.02.2019

SMILE

- Indi bize jaň etme, myhmançylygada gelme.
- Näme üçin?
- Sebäbi düýn bizden gideniňden soň, altyn ýüzgim bilen bilezigim ýitdi. Biz olary tapdyk, goýan ýerimi unudypdyryn. Şonda-da sen hakda erbet ýatlama galdy.


Teswirler: 3
Okaldy: 96
14

10.02.2019

SMILE

Men seni nädip tanaryn?
- Men gara balakly bolaryn, boýum takmynan 165 sm, agramym 56 kg.
- Bolýar, meniňem elimde lineýka bilen terezi bolar.


Teswirler: 0
Okaldy: 75
8

10.02.2019

SMILE

Sapakda mel gutaranda, "men mel getirjek" diýip sapakdan 10 minut gaçyp bilsemem begenýän.
©Maral mugallym, 32 ýaş.


Teswirler: 0
Okaldy: 73
11

10.02.2019

SMILE

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.


Teswirler: 0
Okaldy: 50
15

10.02.2019

SMILE

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.


Teswirler: 0
Okaldy: 111
8

10.02.2019

SMILE

Türkmen obalarynyň mekdepleriniň birinde:
- Myradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr ikilik. Hojamyradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr, saňa-da ikilik. Şammyýew?
- Näme?
- Do you speak English?
- Yes, I do! You wanted to tell me something?
- NÄME?


Teswirler: 1
Okaldy: 123
14

10.02.2019

SMILE

Işden öýe gaýdyp barýaryn, birnäçe çagalar dyzynda otyryp gülüşýärler we her tarapa ylgap gaçyp gitdiler. Men bular näme etdikä diýip gyzyklanyp bardym... Nireden bileýin men boka petarda salyp gaçanlaryny.


Teswirler: 2
Okaldy: 54
8

10.02.2019

SMILE

Iş gözleýän! Çagalar bagynda çaga bolup işläsim gelýär. Orta grupba we mekdebe taýýarlyk grupbalara bolan teklipleriňize garaşýan. Iň kiçi grupbany hödürlemäň! Özümden hödürleýärin: aglaman naharymy iýerin, tihy çasda süýji ukuda ýataryn. Oýunjaklaram özümiňkileri getirip bilerin!


Teswirler: 1
Okaldy: 111
6

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak