TM HYZMAT
Timeline

Hasaplar

TM HYZMAT
TM FILMS
TM MUSIC
World Facts
Smile


17.02.2019

TM HYZMAT

Döwletjan Ýagşymuradow ACA liganyň ilkinji türkmen çempiony boldy

Teswirler: 2
Görüldi: 59
0

17.02.2019

TM MUSIC

Premýera: Егор Крид - Время не пришло


Teswirler: 0
Okaldy: 17
2

13.02.2019

TM FILMS

Kino Premýera: Алита: Боевой ангел


Teswirler: 0
Okaldy: 29
2

13.02.2019

TM MUSIC

Türkmen aýdymçylaryň terjimehallary goşuldy


Teswirler: 3
Okaldy: 68
0

14.02.2019

Ashgabat Restoran

День святого валентина


Teswirler: 0
Okaldy: 11
5

12.02.2019

Ashgabat Restoran

Гасан Мамедов konsert


Teswirler: 0
Okaldy: 15
4

10.02.2019

World Facts

Bu erkek adam 100 metr aralygy ofis oturgyjynda geçdi


Teswirler: 0
Okaldy: 15
4

10.02.2019

World Facts

Oglanyň ilkinji 40 ýyly kyn diýlip dogry aýdylýar eken. Bu erkek adam Betmen-yň iň uly kolleksiýasyny çöpledi


Teswirler: 0
Okaldy: 20
3

10.02.2019

World Facts

Bu aýal 8.026 sany mahmal aýylary çöpledi


Teswirler: 2
Okaldy: 14
6

10.02.2019

World Facts

Iň uzyn guýrukly pişik


Teswirler: 0
Okaldy: 12
7

10.02.2019

World Facts

Iň uly güjük


Teswirler: 0
Okaldy: 9
5

10.02.2019

World Facts

Iň uzyn kirpik


Teswirler: 0
Okaldy: 20
2

10.02.2019

SMILE

- Indi bize jaň etme, myhmançylygada gelme.
- Näme üçin?
- Sebäbi düýn bizden gideniňden soň, altyn ýüzgim bilen bilezigim ýitdi. Biz olary tapdyk, goýan ýerimi unudypdyryn. Şonda-da sen hakda erbet ýatlama galdy.


Teswirler: 1
Okaldy: 18
4

10.02.2019

SMILE

Men seni nädip tanaryn?
- Men gara balakly bolaryn, boýum takmynan 165 sm, agramym 56 kg.
- Bolýar, meniňem elimde lineýka bilen terezi bolar.


Teswirler: 0
Okaldy: 14
4

10.02.2019

SMILE

Sapakda mel gutaranda, "men mel getirjek" diýip sapakdan 10 minut gaçyp bilsemem begenýän.
©Maral mugallym, 32 ýaş.


Teswirler: 0
Okaldy: 8
5

10.02.2019

SMILE

- Siz näçe ýaşyňyzda?
- Ýigrimi ýaşymda
- Ýöne bäş ýyl mundan ozalam 20 ýaş diýipdiňiz.
- Men şu gün bir zat diýip, ertir başga zat diýýänlerden däl.


Teswirler: 0
Okaldy: 7
6

10.02.2019

SMILE

Şu haty okaýan dostum, ine bu günüňem geçip barýar. Beýleki günleriňden diňe geýýän içgi geýimiň bile tapawutlanaýmasa. Olam belli däl ýöne.


Teswirler: 0
Okaldy: 9
1

10.02.2019

SMILE

Türkmen obalarynyň mekdepleriniň birinde:
- Myradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr ikilik. Hojamyradow?!
- Näme?
- Do you speak English?
- Näme?
- Otyr, saňa-da ikilik. Şammyýew?
- Näme?
- Do you speak English?
- Yes, I do! You wanted to tell me something?
- NÄME?


Teswirler: 0
Okaldy: 11
3

10.02.2019

SMILE

Işden öýe gaýdyp barýaryn, birnäçe çagalar dyzynda otyryp gülüşýärler we her tarapa ylgap gaçyp gitdiler. Men bular näme etdikä diýip gyzyklanyp bardym... Nireden bileýin men boka petarda salyp gaçanlaryny.


Teswirler: 0
Okaldy: 10
0

10.02.2019

SMILE

Iş gözleýän! Çagalar bagynda çaga bolup işläsim gelýär. Orta grupba we mekdebe taýýarlyk grupbalara bolan teklipleriňize garaşýan. Iň kiçi grupbany hödürlemäň! Özümden hödürleýärin: aglaman naharymy iýerin, tihy çasda süýji ukuda ýataryn. Oýunjaklaram özümiňkileri getirip bilerin!


Teswirler: 0
Okaldy: 8
0

10.02.2019

TM MUSIC

Resul Rustem Muhammedowlar


Teswirler: 0
Okaldy: 17
1

10.02.2019

TM MUSIC

Емин


Teswirler: 0
Okaldy: 9
3

10.02.2019

TM MUSIC

Егор Крид


Teswirler: 0
Okaldy: 27
1

10.02.2019

TM MUSIC

Bahh Tee


Teswirler: 0
Okaldy: 18
4

10.02.2019

TM MUSIC

Jah Khalib


Teswirler: 0
Okaldy: 18
4

10.02.2019

TM MUSIC

Тимати


Teswirler: 0
Okaldy: 28
7

10.02.2019

TM FILMS

Аватар kinosynda


Teswirler: 1
Okaldy: 27
1

10.02.2019

TM FILMS

Крик kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 31
0

10.02.2019

TM FILMS

Терминатор 2: Судный день kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 20
2

10.02.2019

TM FILMS

Миллионер из трущоб kinosynda


Teswirler: 3
Okaldy: 28
2

10.02.2019

TM FILMS

Схватка kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 20
1

10.02.2019

TM FILMS

Мальчишник в Вегасе kinosynda


Teswirler: 0
Okaldy: 12
0

09.02.2019

Gyzykly faktlar

A siz bilýäňizmi?


Teswirler: 0
Okaldy: 43
0

08.02.

Täze proýekt

Ýakynda TM HYZMAT RECORDS atly internet magazynyň açylmagyna garaşylýar


Teswirler: 0
Okaldy: 21
0

13.02.

Ashgabat Restoran

Firuza ft Arsi bilen şow konsert


Teswirler: 1
Okaldy: 21
1

08.02.

TM HYZMAT BILMELI

Annagurbanowdan täze goşgular goşuldy


Teswirler: 1
Okaldy: 44
1

10.02.

Ashgabat Restoran

Пустите детей на кухню


Teswirler: 0
Okaldy: 11
0
Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak