Kitaptm.com - TM HYZMAT

Kitaptm.com

“Ýaşyl Ýaprak”
“Ýaşyl Ýaprak” elektron kitaphanasyndan özüňize gerek bolan türkmen dilindäki dürli kitaplary alyp bilersiň. Şeýle hem biz, Biznes Planlary, iş meýilnamalary, önümçilik taslamalary, önümiň özüne düşýän gymmatyny hem-de maýa goýum taslamalary düzip berýäris. Bulardan başga-da elektron kitaphanamyzda okuwçylar üçin hem-de talyplar üçin dürli temalardan prezentasiýalary hem-de olar boýunça wideo şekilleri taýýarlaýarys. Has giňişleýin maglumatlar üçin:
http://kitaptm.com

WEB SAÝTLAR
Siziň üçin diňe peýdaly!