TM HYZMAT
APK programmalar


TM HYZMAT

Programma hakda: TM HYZMAT resmi programmasy...

Awto Bazar

Programma hakda: Maşyn almak/satmak we beýleki bildirişler...

Paýlaş Timeline Portal

Programma hakda: Adyndan belli bolşy ýaly bu programma post paýlaşmak üçin döredilen...

Öwrenmeli.biz

Programma hakda: Öwrenmeli bilen HEMMEZAT aňsatdyr...

Älem Sesi

Programma hakda: Aýdymlary birinji bolup ýükle...Bagt Şäher

Programma hakda: Jaý satýaňmy? Gözleýäňmi? Onda bu programma seniň üçin...

CM Launcher 3D

Programma hakda: Bu programmanyň kömegi bilen smartfonyňyzyň ýüzüne dürli temalar goýup bilersiňiz, şol sanda 3D temalar...
IVI

Programma hakda: Iň täze kinolary online görmek we ýüklemek üçin iň gowy programmalaryň biridir...


Photo Lab

Programma hakda: Bu programmanyň kömegi bilen suratlara effekt berip bezäp bilersiňiz, şeýle hem programma suraty düýpgöter üýtgedip biler...Pinterest

Programma hakda: Bu programma sosial ulgama meňzeş diýseňem bolar, dürli uly bolmadyk makalalar, maslahatlar, suratlar, teswirler...Dubsmesh

Programma hakda: Ady belli DUBSMESH programmasy, wideo ýazmak, oňy bezemek, ses bermek we paýlaşmak...Pissa reseptler

Programma hakda: Ýönekeý programma pissa taýýarlamak üçin dürli reseptleri hödürleýär, reseptleri gowy bolany üçin hem maslahat berýäs...

Film Tersine

Programma hakda: Gaty üýtgeşik programma, wideony ýazyp ony tersine öwrüp fantastiki görnüşe getirip biler ýa bolmasada kinodakylar ýaly...Ringroid

Programma hakda: Aýdym-sazlary kesmek, olardan rington ýasamak üçin iň gowy ýönekeý programmalaryň biridir, maslahat berýäs...Kaspersky Antiwirus

Programma hakda: Telefonlar üçin antiwirus programma Kaspersky, beýleki programmalara garaňda wirus tapmak ukyby güýçlidir...

Block Puzzle

Programma hakda: Işýeriňizde güýmenmek üçin gowy programma we şol sanda hem logiki taýdan gurnalan, wagtyňyz çalt geçirmek üçin...Driving Zone 2

Programma hakda: Maşyn süresiňiz gelse, telefonda sürip bolar, bu oýnyň graffikasy we detalizasiýasy maşyn sürmegi hakykada golaý edýär...MadLipz

Programma hakda: Ynha-da gelip ýetdik, bu MadLipz eşiden bolsaňyz gerek Dubsmash programma meňzeş, emma birnäçe esse has işjeň, wideolara ses berip, gülki ýasap bolar...Ýyldyzy tana

Programma hakda: Portalda rus aýdymlary diňleýän bolsaňyz, aýdymçylaryň suratlanyny kubik boýunça ýygnamak we olaryň haýsy aýdymçydygyny tanamak, gaty gyzykly...Parallel Space

Programma hakda: Programma size başga bir programmany iki edip ulanmaga mümkinçilik berer, şol sanda özi köp ýer tutýandyr...
Cheetah Keyboard

Programma hakda: Smartfon üçin klawiaturalaryň arasynda iň işjeň, ýeňil we düşnükli programmany saýlap aldyk, ulanyp göriň, pikir galdyryň...
Shazam

Programma hakda: Bu programmaň kömegi bilen bir ýerlerde eşidip halan aýdymyňyzyň adyny bilmeýän bolsaňyz, programmany açyp sazyny mikrofona tutmak ýeterlikdir, özi tapyp berer...Matematik hasaplamak

Programma hakda: Matematikada nädip çalt hasaplap bolar? Ynha bu programmada çalt hasaplamagyň görnüşleri we öwredilşi bardyr...
Rus-Türkmen sözlik

Programma hakda: Beýleki sözluklere garaňda söz bazasy gaty uly we "dogryçyl" diýsek ýalňyşmarys, terjime edişi hakykada gaty golaý, umuman iň gowsy...Головоломка

Programma hakda: Öziňizi güýçli strateg saýýan bolsaňyz, şu programmadaky meseleleri çözüp görmegiňizi maslahat berýäs...

PDF

Programma hakda: Esasan pdf format bilen işleşýän adamlar üçin, kähalatda telefonlar pdf göterenok, bu programma okamaga mümkinçilik berer (mysal üçin kitaplar)...


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak