TM HYZMAT - SIZIŇ HYZMATÇYŇYZ!

TM HYZMAT - PORTAL-ÝOLGÖRKEZIJI!

TM HYZMAT – bu ilkinji we öz ugrundan ýeketäk portal hem-de ýolgörkezijidir. Orta mekdepleriň, çagalar baglaryň, restoranlaryň, kafelaryň, saglyk öýleriň, ýokary okuw jaýlaryň, söwda merkezleriň, dürli ugrundan telekeçileriň hyzmatlary, egin-eşik magazynlar, tans merkezler, gozgalmaýan emläk agentlikler, okuw merkezler, toý salonlar, gözellik salonlar we şuňa meňzeş ýerleriň maglumatlaryň bolmagy - bizi hakyky ýolgörkeziji edýändir. Şeýle hem TM HYZMAT portal ugrundan hem hyzmatlary hödürleýär, bizde siz: ýurtdaky iň wajyp web saýtlaryň salgylaryny, apk we ios programmalaryň saýlama ýygyndysy, howa maglumaty, şäherde geçirilýän aksiýalar, skidkalar we çäreler hakda bildirişler we şuňa meňzeş hyzmatlar - bizi portal edýändir.

TM HYZMAT portal-ýolgörkezijiň degişli proýektlary.
TM HYZMAT portal-ýolgörkezijiň 2 sany degişli proýekty bar. Olar:

TM HYZMAT MUSIC - TM HYZMAT tarapyndan döredilen aýdym-saz portaly, bärde siz türkmen, türk, rus we daşary ýurt aýdymlaryny ýükläp we diňläp bilersiňiz, şeýle-de aýdymçylaryň terjimehalyny okap bilersiňiz! Aýdymlar wagta-wagtal täzelenip, goşulyp durulýar.

TM HYZMAT BILMELI - TM HYZMAT tarapyndan döredilen göwün açar portaly. Bärde boş wagtyňyzy peýdaly geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Dürli temalardan bölümlere bölünip taýýarlanan makalalar, hekaýalar, şeýle hem degişmeler we kitaplary alyp, ýükläp we okap bilersiňiz. Portal iň täze we iň köp okalýan makalalary ulanyjylara saýlama hökmünde hödürleýär!


NÄME ÜÇIN BIZ?

1. TM HYZMAT - köptaraplaýyn web portal hem-de ýolgörkeziji, biziň mümkinçiliklerimiz çäksiz we biz islendik ugurdan bölüm açyp, ulanyjylary çekmäge mümkinçiligimiz bar.
2. Kärhanaňyzy/hyzmatlaryňyzy degişli bölümlere MUGT ýerleşdirmek mümkinçiligi.
3. TM HYZMAT TEAM – topary elmydama portalyň üstünde işleýär, kiçiräjik ýalňyşlyklar, täze ssylkalar, bölümlere goşundylar we ş.m işleri amala aşyrylyp durulýar.
4. Biz elmydama täze mümkinçilikleri gözleýäris.
5. Biz elmydama hyzmatdaşlyga taýýar we täze hyzmatdaş tapmakda işler amala aşyrýas.
6. Hyzmatdaşlyk – bu ýagny birnäçe saýtlardan ýa proýektlardan bize goşmaça ulanyjylaryň gelmegidir. Sebäbi TM HYZMAT web portalyň reklamasy hyzmatdaşlarda hemişelik durýar.
7. Biz siziň sargan reklamaňyzy ulanyjylaryň köp bölegine görkezmek üçin alada edýäris. Iň gyzykly bölümlere bolan girelgeler, ulanyjylar siziň reklamaňyza gaýdyp geler ýaly görnüşde ýerleşdirilen.
8. Biziň hyzmatlarymyzdan peýdalanyp siz uly höwes bilen biziň gün-günden ýetýän üstünliklerimiziň şaýady bolarsyňyz, reklamaňyz bolsa täze ulanyjylary özine çekip durar.
9. TM HYZMAT web portalyň işleýiş tizligi, ýönekeý we uýgunlaşýan dizaýny, düşnükli ýagdaýda ýerleşdirilen bölümler ulanyjylaryň erkin seýil etmegine ýardam berýär.
10. Portaldaky peýdaly, gyzykly we özine çekiji maglumatly bölümler – ulanyjylaryň gelmegini üpjün edip durýandyr.
11. Reklama ýerleşdirmegiň birnäçe görnüşleri, islendik saýlan sahypaňyzda/bölümiňizde ýerleşdirmek mümkinçiligi.


GOŞULMAK ÜÇIN NÄME GEREK?

1. Kärhanaňyz hakda gysgaça maglumat taýýarlaň.
2. Logotip suraty we birnäçe goşmaça suratlar (3-4 sany).
3. Salgyňyz, telefon belgileriňiz.
4. Sosial ulgamlarda bar bolan sahypalaryňyzyň salgylary.
Şu maglumatlary taýýarlap aşakdaky salgylara ugratmagyňyzy haýyşt edýäris.
Ýa-da şu ýerden - Kärhana goşmak formasy

Bizden daşlaşmaň, TM HYZMAT – Siziň hyzmatyňyzda!Biziň hyzmatdaşlarymyz


BIZIŇ BILEN HABARLAŞMAGYŇ GÖRNÜŞLERI

LINE: admin-tmhyzmat
LINE@: @tkf9716i
INSTAGRAM: https://instagram.com/tmhyzmat
EMAIL: support@tmhyzmat.com
Sorag-Jogap: Gatnaşmak

Teklipleriňizi şu ýerde goýup bilersiňiz!

(6) PiRATA

@pirata.official 👍👍👍
23.08.18 10:47
 expertisobjjf

Добрый день! Дистанционное оформление документов по направлениям: - Сертификация ИСО (9001, 14001, 18001, 20000-1, 13485, 16949, 27001, 29001, 50001) от 12 500₽; - Вступление в СРО (строителей, проектировщиков, изысканий) от 10 000₽; - Обучение/аттестация специалистов и рабочих, повышение квалификации для СРО (широкий спектр, в том числе аттестация в ТАК РТН, ПТМ и Охрана труда, ГО и ЧС дистанционно) от 2 500₽; - Электробезопасность - от 8 000₽; - Проверка документов ваших специалистов - от 10 000₽; - Пред&
09.07.18 16:18
 Röwşen

862343026 862343063
30.06.18 19:22
 Röwşen

Men Mary Tagtabazarda ýaşaýan men Perhat Ataýew bilen aýdym aýdyp kilibe düşesim gelýä sizi nädip tapyp bolýa
30.06.18 19:18
 Anonimus

Salam, hemme zat gowy, yone size hacan girsenem Asgabadyn bildiirisi bos, mary doly, siz wapse asgabatlydamay?
21.06.18 20:55
 chary

tuweleme
20.06.18 19:47

Teswir galdyr